Nurugo Micrso

กล้อง nurugo นวัตกรรมกล้องจุลทัศน์แบบจิ๋ว สามารถตรวจเช็คสภาพผิวและเส้นผมได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเช็คสภาพผิวเพื่อที่จะบำรุง ดูแล และฟื้นฟูได้อย่างถูกจุด